Програма вивчення навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація в галузевому машинобудуванню» складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки наукових магістрів галузі знань           13 «Механічна інженерія», спеціальності «Галузеве машинобудування». Дисципліна «Математичне моделювання та оптимізація в галузевому машинобудуванні» присвячена питанням вивчення особливостей формування методів досліджень за допомогою математичних моделей, принципів оптимізації технічних систем в машинах і механізмах, оптимізації технологічних процесів в виробництві.

Мета дисципліни – формування професійних та інформативних компетентностей, які базуються на основних положеннях, знаннях та навичках, що до теорії математичного моделювання технічних систем, оптимізації їх параметрів та організаційно-технічних систем і їх застосування в практичній і науковій роботі.

Предметом є закономірності створення та використання математичних моделей для оптимального проектування організаційно-технічних систем і технологічних процесів, що реалізують їх використання в області дослідження, виробництва і експлуатації машин.

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є формування комплексу знань, вмінь та уявлень з питань застосування сучасного математичного апарату в поєднанні з комп’ютерною технікою для математичного моделювання і оптимізації технічних систем і машин в процесі їх проектування і дослідження.