logo_BIOART

Освітня програма «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»

Алгоритмізація та програмування, обробка медичних даних

Мета дисципліни - формування знань і навичок, необхідних для розв'язування задач з застосуванням персонального комп'ютера й сучасного програмною забезпечення. Ознайомлення з основними мовами опису алгоритмів, особливостями програмування на мові  С, принципами організації та реалізації програм. Застосування  програмування для обробки медичних даних з візуалізацією результатів аналізу за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Розробник: доцент Малигіна Світлана Валеріївна

Educational program "Computer Science in Technology, Business and Medicine"

Algorithmization and programming, medical data processing

The purpose of the discipline - the formation of knowledge and skills needed to solve problems using a personal computer and modern software. Introduction to the main languages   of algorithm description, features of programming in C, the principles of organization and implementation of programs. Application of programming for medical data processing with visualization of analysis results using modern information technologies.

Developer are PhD, Associate professor: Svitlana Malyhina