Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення антикризового управління та механізму оцінки кризового стану, правил фінансування та реструктуризації суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм власності, економіко-правових аспектів банкрутства. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління кризовими процесами на сучасному етапі розвитку бізнесу. 

Завдання дисципліни: ознайомити здобувачів вищої освіти із сутністю та теоретичними основами антикризового управління; із законами, за якими розгортається процес кризового стану; навчити здобувачів формувати навички діагностики фінансової кризи та визначенні напрямків та методів її ліквідації; здобувачі повинні засвоїти методику визначення оптимальної економічної поведінки господарюючих суб’єктів підприємництва у кризовому стані та сформувати знання з питань реструктуризації та банкрутства в сфері бізнесу. 

Предмет дисципліни: теоретичні знання з антикризового управління підприємством, підготовки підприємств до функціонування в кризових ситуаціях, принципів управління в кризових ситуаціях, системи заходів антикризового управління, використання методики комплексного аналізу показників діяльності компанії, що максимально відображають стан підприємства.