Мета: ознайомлення студентів з технологією навчання у ВНЗ; історією, традиціями, структурою та особливостями діяльності ВНЗ та кафедри. Формування початкової уяви про професію економіста, систему знань про сутність і зміст спеціальності “Економіка підприємства”. Вивчення системи організування навчального процесу і вимоги до студентів .

Предметом вивчення дисципліни є технологія навчання студентів спеціальності у ВНЗ.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати базове уявлення щодо спеціальності «Економіка підприємства» та особливостям підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: логіко-структурну схему вкладання спеціальних дисциплін,  склад кафедри, правила внутрішнього розпорядку університету; основні традиції університету, кафедри, та зміст найважливіших елементів їх корпоративної культури;  структуру навчальної програми спеціальності; структуру та організування навчального процесу; структурно-логічну схему підготовки фахівців зі спеціальності; освітньо-професійну програму та освітньо-кваліфікаційну характеристику; виробничі функції та типові задачі економічної діяльності підприємства .

Підготовлений фахівець повинен вміти: формувати власні погляди на навчання в університеті; пропагандувати досягнення університету та його корпоративну культуру; користуватися державними та галузевими стандартами України в галузі освіти; узагальнювати інформацію та формувати підходи до вирішення задач за функціями діяльності; планувати етапи побудови власної кар’єри; формулювати цілі і задачі економіста підприємства, як фахівця широкого профілю.