Підготовка висококваліфікованих докторів філософії зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» передбачає закріплення набутих теоретичних знань та вдосконалення педагогічних компетентностей у процесі проходження педагогічної практики безпосередньо у освітньому процесі Донбаської державної машинобудівної академії.

У програмі педагогічної практики здобувачів вищої освіти висвітлюються організаційно-методичні засади практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Подано необхідні матеріали для навчально-методичного забезпечення практики здобувачів вищої освіти з метою опанування ними знаннями, вміннями та навичками педагогічної діяльності.

Педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» і має на меті набуття здобувачем вищої освіти  професійних навичок та вмінь викладача закладу вищої освіти.

Терміни проходження практики та її програма визначаються в індивідуальному плані здобувача вищої освіти та затверджуються науковим керівником. В процесі педагогічної практики здобувачів вищої освіти здійснюється оволодіння ними сучасними методами, формами та засобами навчання, формування на їх основі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових дисциплін, професійних навичок та вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних задач в умовах реального педагогічного процесу, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Формування теоретичних знань щодо сутності, структури та форм освітнього процесу підготовки докторів філософії з прикладної механіки відбувається під час навчання в аспірантурі. Формування практичних умінь і навичок аспіранта здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять, лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів.

Педагогічна практика проходить у межах дисциплін професійної підготовки фахівців, що забезпечуються випусковою кафедрою ДДМА. Вибір дисциплін, з яких відбуватиметься педагогічна практика, здійснюється заздалегідь, відповідно до педагогічного навантаження, і узгоджено із дисциплінами, які викладає науковий керівник, або в межах тематики дисертаційної роботи аспіранта.

Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з питань організації і форм здійснення освітнього процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «Прикладна механіка».