Дисципліна   «Методика і організація наукових досліджень» для бакалаврів галуззю знань «Механічна інженерія»,  спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітньо-професійної програми  «Прикладна механіка». Дисципліна "МіОНД" охоплює процеси створення поверхонь газотермічними і вакуумноконденсаційними методами нанесення покриття, а також методами напилення та наплавлення.