Адміністративний менеджмент забезпечує діяльність адміністрації, сприяє вирішенню стратегічних завдань з урахуванням комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників впливу й тенденцій розвитку підприємства. Адміністративний менеджмент стає основою формування загальноорганізаційної системи управління з моменту виникнення ідеї про створення субʼєкта господарювання, визначення його місії, цілей, стратегій, напрямів функціонування до забезпечення реалізації виконання оперативних завдань через процедуру регламентування і розпорядження його діяльністю. Якість, адаптованість і результативність роботи адміністрації та ефективність адміністрування залежать від знань, умінь, навичок, компетенцій, практичного досвіду, а головне – прагнення кожного менеджера на будь-якому управлінському рівні дотримуватися обраних стандартів, створювати умови для їх виконання підлеглими, водночас бути мобільними, інтелектуально сучасними, інноваційно цілеспрямованими. Метою викладання дисципліни є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти сучасного мислення і професійних компетентностей у сфері адміністративного менеджменту та використання у практичній роботі дієвої системи адміністрування задля результативного функціонування організації.Предметом навчальної дисципліни є механізм адміністративної діяльності у сфері управління з проектування адміністративно-управлінських технологій, побудови раціональної структури управління, формування адміністративних відносин, які спонукають колектив до реалізації завдань і цілей організації. У результаті опанування програми навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має: знати: ‒ предмет, завдання та функції адміністративного менеджменту; ‒ концептуальні основи теорії і практики адміністративного менеджменту; ‒ історію становлення й розвитку теорії адміністративного управління; ‒ субʼєктно-обʼєктну детермінацію адміністративної діяльності; ‒ методологію адміністративного менеджменту; ‒ основи і практику утворення менеджерської системи; ‒ механізм функціонування адміністративного апарату; ‒ зміст кадрової політики, її тактику і стратегію в адміністративному управлінні; ‒ інформаційно-комунікативні звʼязки в системі менеджменту; ‒ сучасні засади і напрями наукової організації праці; ‒ порядок розроблення і прийняття управлінських рішень на різних рівнях адміністративної діяльності; вміти: ‒ творчо впроваджувати набуті теоретичні знання та практичні навички з управлінської адміністративної діяльності під час здійснення менеджерських функцій; ‒ застосовувати відповідно до ситуації найефективніші методи адміністративної роботи з метою досягнення конкурентних переваг; ‒ приймати і реалізовувати результативні управлінські рішення на основі забезпечення компромісу інтересів різних організацій, громадськості, держави; ‒ планувати й організовувати особисту діяльність із метою формування ефективних гнучких організаційних структур управління; ‒ враховувати досвід управлінської адміністративної діяльності, набутий різними школами управління в умовах України; ‒ організовувати процес документування в управлінні, формувати потоки документів, створювати порядок їх проходження та виконання; ‒ використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері менеджменту й адміністрування.