logo_BIOART

Освітня програма «Комп’ютерні науки в медицині»

                                     "ІТ в медицині"

Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та моторних компетенцій в сфері застосування інформаційних технологій в медицині; аналітичного дослідження великих масивів інформації з метою виявлення раніше невідомих, практично корисних знань і закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів і різних інструментальних засобів, які використовуються в медицині.

Л. М. Богданова, канд. техн. наук, доцент

Educational program "Computer science in technology, business and medicine»

                                       "IT in medicine"

The purpose of the discipline - the formation of cognitive, affective and motor competencies in the field of information technology in medicine; analytical study of large amounts of information in order to identify previously unknown, useful knowledge and patterns necessary for decision-making; an overview of methods, software products and various tools used in medicine.

Lina Bohdanova, PhD, Associate professor