Дисципліна “Організація праці менеджера” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організації праці менеджера, вивченні теоретико-практичних положень вітчизняного і зарубіжного досвіду організації управлінської праці, набутті навичок правильної організації робочого місця, раціоналізації режимів праці та відпочинку, планування особистої діяльності, делегування повноважень, ділового спілкування, використання часу як ресурсу праці; набуття фахівцями компетенцій щодо розуміння сутності та практичних прийомів оптимізації (мотивації персоналу, організаційної культури, ділової етики, лідерства, влади та комунікаційного процесу), а також формування умінь організовувати особисту роботу та працю підлеглих, складати основні види управлінської документації