Актуальність вивчення дисципліни «Оцінка ефективності проектних рішень» у зв’язку з завданням професійної підготовки магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та КІТ» полягає в опануванні теоретичних знань та практичних навичок для підвищення ефективності і кращого використання ресурсів підприємства. В умовах зростання складності та нестабільності зовнішнього середовища функціонування підприємств досягнення цієї мети багато в чому залежить від економічної підготовки спеціалістів усіх напрямів.

Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та психомоторних компетентностей в сфері навчання здобувачів вищої освіти при підготовці проектних рішень, формування системного бачення сутності, методів та аспектів проектного аналізу, що допоможе виявляти слабкі та сильні сторони проектів, визначати доцільність інвестування та способи залучення ресурсів для реалізації проектів.