Дисципліна «Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів» покликана сформувати у майбутніх фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» комплекс теоретичних знань і практичних навичок, необхідних при вирішенні задач дослідження і випробування металорізального обладнання, спрямованих на визначення впливу різноманітних факторів на якість, працездатність та довговічність верстатів. Основна мета дисципліни полягає в розкритті ролі випробувань і дослідження технологічного обладнання, як процесів отримання нових знань про властивості верстата і оцінки його якості на основі певного набору вихідних параметрів. Дослідження покликане забезпечити конструктора відсутньої інформацією, без якої утруднені пошук і об'єктивна оцінка нових технічних рішень.