Мета викладання дисципліни “Комп'ютеризовані системи керування електроприводами” полягає у вивченні основних положень керування електроприводами при вирішенні системи здатностей і типових задач діяльності:
- синтезі типових автоматизованих релейно-контакторних та безконтактних схем керування електроприводами постійного і змінного струму;
- проектуванні та експлуатації систем керування швидкістю електроприво-дів постійного та змінного струму;
- проектуванні та експлуатації систем керування положенням виконавчих органів механізмів;
- проектуванні та експлуатації систем керування багатодвигунними елект-роприводами;
- проектуванні та експлуатації систем стабілізації швидкості та натягу.
Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою в результаті вивчення дисципліни “Комп'ютеризовані системи керування електроприводами” студент повинен знати:
- типові релейно-контакторні та безконтактні схеми керування електропри-водами постійного і змінного струму;
- системи керування швидкістю електроприводів постійного та змінного струму;
- системи керування положенням виконавчого органа механізму;
- системи керування багатодвигунними електроприводами;
- системи стабілізації швидкості та натягу;
Студент повинен вміти:
- синтезувати типові автоматизовані релейно-контакторні та безконтактні схеми керування електроприводами постійного і змінного струму;
- створювати та налагоджувати системи керування швидкістю електропри-водів постійного та змінного струму;
- створювати та налагоджувати системи керування положенням виконавчих органів механізмів;
- створювати та налагоджувати системи керування багатодвигунними електроприводами;
- створювати та налагоджувати системи стабілізації швидкості та натягу.