Мета викладання курсу – вивчення основних положень теплоенергетики металургійного виробництва, теплотехнічних властивостей печей ковальських цехів, законів технічної термодинаміки та теплопередачі та використання їх при проектуванні технологічного обладнання та процесів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні закони термодинаміки;

- термодинамічні процесі;

- властивості реальних газів;

- закони теплопередачі теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням;

- порядок розрахунку теплообмінних апаратів;

- теплотехнічні властивості печей ковальських цехів

- властивості різноманітних видів палива;

- властивості вогнетривів.

Студент повинен вміти:

- користуватись довідковою літературою при розв’язанні теплотехнічних задач;

- виконувати практичні вимірювання приладами основних теплофізичних величин;

- виконувати теплотехнічні розрахунки;

- моделювати теплові процеси;

- виконувати розрахунки гідравлічних опорів каналів та димоходів;

- виконувати розрахунки теплообміну і горіння палива;

- виконувати розрахунки металургійних печей.