Дисципліна «Аналіз та оцінка бізнес-інформації» належить до циклу дисциплін професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю  051 "Економіка".

         Мета викладення дисципліни – формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей в сфері діагностики основних показників підприємства з використанням різних методів та засобів економічного аналізу.

        Завдання викладення дисципліни 

  • вивчення й осмислення теоретичних знань чинників макро- і мікросередовища та механізму їхнього впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства;
  • ознайомлення з заходами і прийомами оцінки конкурентного середовища підприємства;
  • набуття студентами вміння використовувати методичні положення оцінки вартості бізнесу;
  • формування навичок проведення комплексної економічної діагностики діяльності підприємства;
  • формування навичок самостійного аналізу фактологічного матеріалу, критичного осмислення точок зору на принципи та прийоми діагностики фінансових результатів діяльності і стану підприємства;
  • забезпечення вміння узагальнювати та деталізувати окремі факти, явища, механізми, тенденції у економічного аналізу науково-технічної та виробничої діяльності та застосовувати методи підвищення ефективності виробництва.