Дисципліна «Динаміка підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх
машин» належить до дисциплін з циклу професійної підготовки магістра. Дана
дисципліна відноситься до вибіркових і надає можливість майбутнім магістрам
вивчити природу, умови виникнення та наслідки дії пружних коливань на
підйомні, транспортуючі, дорожні машини, та засоби їх зменшення. В
структурно - логічній схемі освітньої програми дисципліна має зв’язок з такими
дисциплінами як «Вантажопідйомні машини», «Машини непереривного
транспорту», «Спеціальні ПТМ», «Машини для земляних, дорожніх і
меліоративних робіт», і вимагає знання фундаментальних і професійно-
орієнтованих дисциплін: вища математика, деталі машин; опір матеріалів, та ін.
Предметом учбової дисципліни «Динаміка ПТБіДМ» являється вивчення:
- загальних положень теорії подібності та моделювання;
- загальної теорії механічних коливань систем із одним ступенем
рухомості;
- принципів побудови та розрахунку динамічних моделей ПТБіДМ;
- методик визначення динамічних параметрів ПТБіДМ;
- заходів щодо зменшення динаміки ПТБіДМ;
- засобів реєстрації динаміки ПТБіДМ.
Метою дисципліни є придбання студентами, основних положень, знання
та навиків щодо розрахунків, конструювання та раціонального використання
підйомно-транспортних та дорожніх машин.
Завдання викладання дисципліни - дати студентам знання, сформувати
уміння та навички, які перелічено нижче.
Програмні компетентності:
- знання загальних положень теорії подібності та моделювання;
- знання загальної теорії механічних коливань систем із одним ступенем
рухомості;
- знання принципів побудови та розрахунку динамічних моделей
ПТБіДМ;
- володіння методиками визначення динамічних параметрів ПТБіДМ;
- знання реалізації заходів щодо зменшення динаміки ПТБіДМ;
- знання засобів реєстрації динаміки ПТБіДМ.
- уміння аналізувати виробничі ситуації та проводити вибір машин;
- уміння застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та
експлуатації машин;
- володіння навичками визначити оптимальні параметри та режими
роботи;
- уміння вибрати раціональні варіанти конструктивних, кінематичних та
гідравлічних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів;
- уміння виконувати техніко-економічний аналіз прийнятих рішень.
Практична частина дисципліни спрямована на отримання навиків:
- з організації проектно-конструкторських та розрахункових робіт по
розробці конструкцій та механізмів;
- оцінювати техніко-економічні показники машин, та знаходити шляхи їх
підвищення;
- оцінювати працездатність робочого обладнання, механізмів та машин в
цілому, здійснювати їх обслуговування і регулювання.
Загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, якими
студент оволодіває у рамках виконання програми навчання, мають
універсальний характер.
Загальні компетентності
- здатність до аналізу та синтезу;
- уміння застосовувати знання на практиці;
- грамотне планування та розподіл часу;
- застосування базових знань професії на практиці;
- усне та письмове спілкування;
- робота з сучасною комп’ютерною технікою;
- дослідницькі уміння;
- здатність до самонавчання;
- навички роботи з інформацією;
- здатність до самокритики та критики;
- здатність адаптуватися до нових ситуацій;
- здатність генерувати нові ідеї;
- здатність до прийняття рішень;
- здатність працювати в команді фахівців з різних підрозділів;
- уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі;
- уміння працювати автономно;
- уміння проявляти ініціативність підприємництва;
- дотримання етики.