Мета дисципліни: формування системи теоретичних та практичних знань про основні напрями розвитку електронної комерції, способи її ведення, механізми підтримки та застосування підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі.

Завдання дисципліни:  розуміння сутності електронного бізнесу та е-комерції; вивчення видів та моделей е-бізнесу;  усвідомлення сутності системи електронної комерції у корпоративному та у споживчому секторі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи організації та функціонування підприємств електронного бізнесу,  види електронного бізнесу,  особливості формування системи електронної комерції у корпоративному секторі та системи електронної комерції у споживчому секторі, інструменти інтернет-маркетингу та види інтернет-реклами.

вміти: характеризувати кожний із видів електронного бізнесу, наводити приклади моделей е-комерції,  створювати електронний магазин, робити покупки за допомогою електронного магазину з використанням різноманітних видів електронних платіжних систем, організовувати рекламні кампанії в мережі Інтернет.