Дисципліна «Банківська система» належить до циклу дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Банківська система» є формування системи знань у галузі організації банківської системи, технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг, сприяння набуттю практичних навичок виконання банківських операцій, пов’язаних з розрахунково-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку.

 

Основним завданням вивчення дисципліни «Банківська система» є засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.