Дистанційний курс «Антикорупційна політика» представляє собою спеціальну комплексну дисципліну, що займається вивченням та розробкою теоретичних і практичних питань протидії корупції. Вивчення курсу «Антикорупційна політика» включає в себе такі форми занять, як лекції, тестові та практичні заняття, основною метою яких є поглиблення знань студентів з основних проблем теми, а також:

- навчити здобувачів  методиці документування окремих видів корупційних правопорушень;

- відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач;

- формування у здобувачів вищої освіти науково обґрунтованих знань про закон «Про запобігання корупції», а також про тенденції розвитку антикорупційного законодавства України і інших держав, ролі антикорупційних державних органів в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи щодо протидії корупційній злочинності;

- здійснення контролю за підготовкою здобувачів  по темах лекаційних та самостійних занять.

Отже, метою вивчення курсу дисципліни «Антикорупційна політика» є засвоєння та формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективної протидії корупції, а також здатність ефективно використовувати їх у професійній діяльності.

Досягнення названих цілей забезпечується вирішенням наступних навчально-наукових завдань: передбачає систематизоване засвоєння майбутніми фахівцями закономірностей, новітніх теорій, принципів, методів та форм протидії корупції.

Знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, здобувачі повинні самостійно вивчати антикорупційне законодавство України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні знати: поняття та суть корупції і корупційних діянь  в Україні, їх суспільну небезпечність;

правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів;

правову регламентацію діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, поновлення законних прав та інтересів;

державно-правові та спеціальні заходи по усуненню наслідків корупційних діянь;

запобіжний вплив на соціальні передумови корупції;

запобігання корупційним діянням (політичні, економічні, організаційно-управлінські та соціально-психологічні заходи);

заходи вдосконалення законодавства про відповідальність за корупційні діяння;

міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією;

характеристику корупційних злочинів в стратегічних галузях економіки;

злочини у сфері службової діяльності;

характеристику осіб, які вчиняють корупційні злочини;

консолідація корупційної злочинності з іншими корисливими злочинами;

організацію діяльності оперативних підрозділів щодо протидії корупції;

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів щодо протидії корупції;

розстановку сил та засобів оперативних підрозділів щодо протидії корупції;

планування діяльності оперативних та слідчих підрозділів щодо протидії корупції; тактику протидії корупції.

Вміти:

самостійно та комплексно виявляти і аналізувати особливості причин та умов, що породжують корупційні правопорушення та злочини; правильно застосовувати отримані теоретичні та методичні знання під час вирішення конкретних ситуаційних задач.

Практичні навички:

набуття практичних вмінь та навичок документування  корупційних діянь, застосування найефективніших методик їх виявлення та припинення, вміння аналізувати та доцільно використовувати отриману інформацію для подальшого висунення версій, проведення слідчих (розшукових) дій та застосування тактичних прийомів для виявлення та припинення корупційних злочинів.