В Україні за роки незалежності відповідно до Конституції України постійно змінюється структура та функціонування органів публічної влади різних рівнів. Розвиток усіх форм власності та громадянського суспільства вимагають перетворення бюрократичного апарату на ефективну систему урядування, яка сприятиме задоволенню прав та законних інтересів громадян. Визначальним критерієм для таких змін є впровадження в діяльності службовців України європейських стандартів обслуговування громадян та професійного обслуговування політичного керівництва.

    Глибоке розуміння проблем, що виникають у процесі формування сучасної доктрини публічної служби, самого поняття публічної служби, а також відповідного інституту, сприятиме більш раціональному підходу до формування кадрової політики відповідно до нових завдань і функцій держави, а також подоланню відчуженості суспільства від публічної влади, підвищенню професіоналізму та компетентності публічних службовців.

   Навчальна дисципліна «Правове забезпечення публічного управління» є складовою циклу професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

         Мета дисципліни

    Метою викладання навчальної дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних умінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття умінь і формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування.

         Завдання дисципліни:

  • узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління (адміністрування);
  • опанування системи правових знань, що забезпечує функціонування цього правового інституту;
  • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління (адміністрування) у розвитку суспільства;
  • опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління (адміністрування) об’єктів публічної сфери;
  • оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
  • набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.