Мета викладання дисципліни – спираючись на принципи та методи, розроблені в цій дисципліні, сформувати здатності та вміння розробки і проектування автоматизованих систем управління з застосуванням сучасних технічних засобів автоматизації.

Дисципліна «Технічні засоби автоматизації» (ТЗА) відноситься до циклу загально-професійних дисциплін з напрямку 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Завдання полягає у тому, що на основі вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 151  “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” навчити майбутнього фахівця правильно вибирати вимірювальні перетворювачі та виконавчі механізми, проектувати розподілені за простором автоматизовані системи управління на базі модульних засобів авторизації..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

-         основні технічні засоби автоматизації, їх призначення, конструкцію, принцип дії, експлуатаційні можливості;

-         методи розрахунків основних параметрів пристроїв технічних засобів автоматизації;

-         методи вибору вимираючих перетворювачів та виконавчих механізмів автоматизованих систем управління;

-         технічні засоби побудови розподілених автоматизованих систем управління (АСУ) за модульним принципом

-         організацію взаємодії технічних засобів автоматизації в АСУ;

-         правила безпеки при експлуатації технічних засобів.

Вміти:

-         аналізувати технологічні процеси виробництва с точки зору забезпечення вимогам автоматизованого керування;

-         розробляти структурні, функціональні та принципові електричні схеми АСУ;

-         виконувати описання конструкції та принципу дії технічного засобу в складі автоматизованого обладнання;

-         вибирати та виконувати розрахунки параметрів технічних засобів автоматизації.

формулювати умови для розробки програм для ПЕОМ при створенні АСУ ТП.